Zapoznaj się - COVID-19

Pobierz i zapoznaj się - Procedury bezpieczeństwa w obiekcie Hotel Esperanto oraz Gościniec Folwark Nadawki-covid-02.05.2020 (*pdf).

 

Pełna treść załącznika:

Zasady funkcjonowania obiektów Hotel Esperanto/ 
Gościniec Folwark Nadawki
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
na podstawie wytycznych
Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020
 
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości obiektów Hotel Esperanto/Gościniec Folwark Nadawki.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
 
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie hotelowym
1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem do obiektu informacji o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
2. Umieściliśmy na terenie obiektu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości w obszarze recepcji, na korytarzach hotelowych, przy punktach gastronomicznych oraz w toaletach.
3. Zapewniliśmy możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
4. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ogólnodostępnych instrukcji dot. mycia rąk,zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
5. Zapewniliśmy sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
6. Przestrzegamy wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
7. Ograniczyliśmy do minimum czas przebywania gościa przy recepcji.
8. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości w obiekcie.
9. Wyłączyliśmy z użytkowania pomieszczenia takie jak: pokoje/sale zabaw dla dzieci, sauny oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania.
10. Wprowadziliśmy bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób tam nie zakwaterowanych.
11. Na bieżąco dezynfekujemy, nie rzadziej niż co godzinę, ogólne toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchne.
12. Precyzyjne dozujemy profesjonalne środki myjące.
13. Ograniczyliśmy rutynowe sprzątanie pokoi, które odbywa się jedynie na życzenie gościa.
14. Po każdym gościu sprzątamy pokój i prowadzimy dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownie wietrzymy pomieszczenia.
15. Personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych. Pościel i ręczniki pierzemy w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie i jego dostarczanie jest w reżimie sanitarnym.
16. Wprowadziliśmy zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
17. W miarę możliwości systematyczne wietrzymy wszystkie pomieszczenia obiektu.
18. Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy (m.in. wyposażyliśmy w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
19. Przygotowaliśmy i umieściliśmy w recepcji potrzebne numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
20. Poinformowaliśmy wszystkich gości oraz potencjalnych gości obiektu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszym obiekcie (informacja w recepcji oraz na stronie www).
 
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze
1. Ustaliliśmy zadania i procesy, które zwykle wymagają ścisłej interakcji tak, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
2. Podzieliliśmy zmiany pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu, stosownie do możliwości.
3. Zmniejszyliśmy liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. szatni itp. W pomieszczeniach tych liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m Wyposażyliśmy obsługę obiektu w środki ochrony indywidualnej w tym, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Wprowadziliśmy zalecenia dla pracowników:
 Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
 Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się goście, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
 Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
5. Zapewniamy, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Ograniczamy do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania są przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); stosujemy również kontakt telefoniczny oraz mailowy.
7. Ograniczamy korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 wprowadzenie różnych godzin przerw,
 zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
8. Szczególnie troszczymy się o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażujemy do bezpośredniego kontaktu z gościem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych. 
9. Wymagamy stosowania przez dostawców obiektów środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
10. Przygotowaliśmy procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznego poinstruowania pracowników.
11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich wykorzystujemy do komunikacji m.in. telefony, pocztę elektroniczną itp.
 
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi
1. Obowiązek zapoznania personelu obiektu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy i obsługa obiektu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem 
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Jeśli gość mieszka w obiekcie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 
Załączniki – instrukcje:
- mycia rąk 
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

Rezerwacja
online

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij